jump to navigation

Arbete med digital kompetens tar tid januari 15, 2009

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens.
comments closed

omvärldsbloggen skriver Stefan Pålsson om utvärderingen av Norges satsning på digital kompetens. Det ger en förståelse för hur lång tid det kommer att ta innan den digitala verkligheten frå genomslag på alla nivåer i skolan. Ett axplock ur inlägget:

”En fungerande infrastruktur och en god tillgång till datorer på skolorna är en nödvändig förutsättning, men Abelia påpekar att det naturligtvis inte är tillräckligt. Först och främst krävs det mer kunskap kring hur IT ska användas i undervisningen för att elevernas lärande verkligen ska kunna förbättras. Detta kräver i sin tur att både lärarutbildningen och satsningarna på kompetensutveckling fäster blicken på hur den digitala verkligheten ser ut och fungerar.”

”..Slutsatsen var att betoningen fortfarande ligger på ren verktygskompetens, det vill säga hur datorer och program ska användas. Författarna menar att lärarutbildningarna istället borde lägga vikten vid hur IT kan utnyttjas för att utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Men detta kräver både strukturella och mentala förändringar…”

och slutklämmen:
I grund och botten pekar de här rapporterna på behovet av att de sociala och kulturella mönster som styr hur beslutsfattare, skolledare, lärarutbildare och lärare tänker och agerar förändras – men sådana förändringar tar alltid betydligt längre tid än vad man tror.

Annonser

5 sätt att upptäcka en falsk bild juni 3, 2008

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens.
comments closed

En viktig del i den digitala kompetensen? 5 Ways to Spot a Fake Photo

Personliga lärmiljöer och digital kompetens mars 19, 2008

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens, Personliga lärmiljöer.
Tags: ,
comments closed

För några veckor sedan så startade vi upp två interna projekt för att få möjlighet att fördjupa oss inom områden som är eller kan bli intressanta för vuxenutbildningen. Först ut är begreppet personliga lärmiljöer (ofta används också den engelska förkortningen PLE, Personal Learning Environments). Med personliga lärmiljöer menar vi här en (valfri) uppsättning webb 2.0 relaterade verktyg som används för det individuella lärandet. Vilka för och nackdelar finns ur ett livslångt lärandeperspektiv och vilka pedagogiska aspekter finns det att ta ställning till. Väldigt spännande!

Det andra är begreppet digital kompetens som många pratar om just nu. Men vi ska titta på det ur ett vuxenutbildningsperspektiv. Vad är digital kompetens, hur får man den och hur kan man uppehålla kompetensen? Vi ska göra en del intervjuer och försöka sätta fingret på några av dessa frågor.

Webb 2.0 i vuxenutbildningen mars 7, 2008

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens, Virtuella världar, Vuxenutbildning, Web 2.0.
Tags: ,
comments closed

På måndag kommer jag och min kollega Pelle köra ett seminarium om Webb 2.0 på Vuxenutbildningskonferensen i Stockholm. I programmet står det så här om seminariet:

Vad är webb 2.0 och varför pratar alla om det? Hur kan sociala nätverk, bloggar och wikis användas i vuxenutbildningen? Vilka är för- och nackdelarna och vad betyder det för dig som lärare? Vi diskuterar den sociala webben, digital kompetens, samarbetsverktyg och nya sätt att hantera information. Ett seminarium som inte ger några svar, men som förhoppningsvis ger upphov till många frågor.

Det ska bli spännande att se vilka slags diskussioner det kan medföra. Presentationen kommer att ligga på Slideshare efteråt för er som är intresserade.

Vad händer nu inom IT och lärande, e-lärande och webb 2.0 januari 23, 2008

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens, Digitala lärresurser, E-lärande 2.0, Personliga lärmiljöer, Web 2.0.
Tags: , , ,
comments closed

En arbetskollega intervjuade mig för några månader sedan om vad som händer inom IT och lärande. Fick en sammanfattning på mina svar som jag publicerar nedan.

Digitala lärresurser och digital kompetens
Det känns som att diskussionen i Sverige om digitala lärresurser börjar bli mera självklar. Utifrån Europaparlamentets och rådets rekommendation av 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande börjar man också ta frågan om nyckelkompetens nr 4, dvs. mediekompetens/digital kompetens på större allvar. Detta avspeglas på exempelvis MSU:s, Skolverkets, KK-stiftelsens och Diu:s olika webbplatser/bloggar. Man är dock fortfarande ganska otydliga om vilka konsekvenser detta för med sig för skola och arbetsliv (lärarrollen, lärandet, arbetslivets kompetensbehov mm).

I grannländerna är det många utvecklingsprojekt i gång. Det satsas också seriöst på digital kompetens. Här ligger Norge långt framme med sitt ”program for digital kompetanse”. Danmark satsar på e-lärande och har även flera IT-kompetens-center, t.ex. KnowledgeLab.

Användning av Web 2.0 för pedagogiska ändamål är i Sverige alltjämt i sin linda. Det beror antagligen på att det är svårt att upptäcka och använda sig av de pedagogiska möjligheterna utan egen erfarenhet av till exempel bloggar och wikis. Det är något som dagens aktiva lärare inte har möjlighet att testa av olika anledningar. Men det finns några undantag.

I kommande LMS-versioner får vi troligen se inbyggda wiki- och bloggfunktioner både för individuellt arbete och för kollaboration. Paradoxalt nog ser det ut som om utvecklingen samtidigt går både mot personal learning environments, PLE, och mot alltmer ”Corporate Learning”, collective intelligence, talent and people management samt kollaboration.

Web 2.0 har också en stark kommersiell inriktning, kanske framför allt i USA. Utan att vi kanske förstod var sajter som Amazon.com föregångare. De sålde böcker med hjälp av kundkretsens recensioner. Numera talar man snarare om ratings och rekommendationer.

Om den enorma affärspotential som Web 2.0 innebär handlar amerikanen Chris Andersons bok The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More (2006). Han myntade begreppet redan i oktober 2004 i en artikel iWired Magazine. Den ”långa svansen” syftar på en grafisk representation av alla de potentiella kunder som har ett bredare intresse än de centralt distribuerade stora hittarna. Bild från Chris Andersons blogg.

Normalt gäller 80/20-regeln, dvs: 20% av produkterna ger 80% av inkomsterna. Men Anderson talar istället om 98-procentsregeln. I en bransch som handlar med digitalt innehåll behövs inte stora fysiska lagringsytor eller dyrbara produktlanseringar. Istället kan man satsa på mångfald och på produkter som inte köps av den stora massan, men som sammantaget ändå når ut till en minst lika stor målgrupp. Ett exempel är LastFM, en stor social musikplattform. som erbjuder musik för alla smaker.

I den svenska Web 2.0-världen är Facebook idag lite av ett nav. Nu börjar företagen att följa vad som ventileras och själva använda sig av Facebook för att möta kunderna där de befinner sig. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.133637

Möjligheten att infoga Rich Internet Applications RIA innebär en helt ny situation för de etablerade medierna. Med YouTube och TV på nätet, exempelvis Joost, måste de etablerade TV-företagen konkurrera på lika villkor med alla andra producenter, professionella såväl som amatörer. Detta och många andra liknande exempel ger en ökande betydelse till Web 2.0:s demokratiska dimension.

Händelser, t.ex. seminarier och konferenser
Eden-konferensen i november, Nätverket för digitala lärresurser, On line Educa,
DIU seminarium 17 december SVIT07 om digital kompetens och medier: TV och material om film, spel och webb som digtal kompetens,
Inbjudan: Digitala lärresurser och digital kompetens”,

Nordisk minisymposium Telenor, Fornebu, 4. mars 2008: How to use Web 2.0 toolbox for teaching? http://www.nade-nff.no/

Forskning och publikationer

Det kommer ut många böcker, papers, avhandlingar och internetpublikationer men området är ganska nytt så det är först nu som forskningen börjar att ge resultat.

Exempel på skribenter

 • Stephen Downes, verksam vid National Research Council, Institute for Information Technology, Moncton, New Brunswick, Canada: online learning, content syndication, and new media.
 • Web 2.0-kritikern Andrew Keen, utdrag ur boken The Cult of the Amateur,
  Keens blogg.
 • James Surowiecki The Wisdom of Crowds: Small groups exhibit more intelligence than isolated individuals and that collective intelligence, that emerges from the collaboration and competition of many individuals, shapes business, economies, societies and nations.)
 • Marc Prensky: (Do they think differently? Om digitala infödingar och digitala immigranter) Prenskys blogg.
 • Will Richardson har skrivit boken Blogs, Wikis, Podcasts and other Powerful Web Tools for Classrooms. Han är flitig både på sin wiki och sin blog.
 • Elza Dunkelz blog Nätkulturer Hennes avhandling heter Bridging the Distance – Children’s Strategies on the Internet, artiklar som kan laddas ned
 • Fredrik Paulssons blogg
 • Kollegiets bloggar Unga nätkulturer och Omvärldsbloggen

2. Ser du några trender i det som sker inom området?

Trender eller ”hypar”? Svårt att säga vad som är vad. Här är några områden som det pratas mycket om för närvarande. Det som ofta är en hype för vissa har inte på långa vägar nått klassrummen ute i landet. Så är det en ”hype” trots att ingen praktiskt använder det?

 • Arbetslivets lärande och e-learning 2.0
 • PLE, Personal learning environments, förs fram både som alternativ till LMS och som lärverktyg tillsammans med wikis, bloggar och andra Web 2.0-verktyg i skola och arbetsliv.
 • Sociala nätverk och nya generationens webbläsare, exempelvis Flock som bygger in gränssnitt från de sociala nätverk som man är medlem i.
 • Virtuella världar: Second Life har dock en ganska hög teknisk tröskel att ta sig över.
 • Dataspel och lärande

Hur används Internet och ny teknik? november 20, 2007

Posted by Peter Johansson in Blandat, Digital kompetens, Mediekompetens.
Tags: ,
comments closed

Nästan svårt att hänga med i alla olika projekt och studier som startas över landet. Här är två intressanta:

Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007- En framsyn av morgondagens Internetanvändning.
”InternetExplorers ska belysa hur Internet används inom universitets- och högskolevärlden. Studien ska utgöra ett underlag för en kvalificerad analys och framsyn av morgondagens breddanvändare av Internet. Den ska ingå i en vidare diskussion om nya användarmönster som i sin tur tolkas i skenet av dess potentiella innovationskraft. Målet är att skapa och sprida ny kunskap om centrala förutsättningar för utformning av framgångsrika IT-baserade tjänster.”

Ung kommunikation
”Personal inom lärarutbildning och skola måste därför få ökad kunskap om digitala ungdomskulturer och på vilket sätt dessa påverkar undervisning och lärande.”

Skapa digitala lärresurser online med Brainhoney oktober 31, 2007

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens, Lärmiljö, Lärplattform, Repository, Verktyg.
Tags: , , , , , ,
comments closed

I ett tidigare inlägg skrev jag om Brainhoney som är en kombination av verktyg för att skapa digitala lärresurser och en lärplattform. Testade att göra en snabb lektion för att se hur det fungerade. Det märks att det är under utveckling och allt fungerar inte smärtfritt men gränssnittet är lätt att använda och det går snabbt att samla ihop resurser till en lektion. En resurs i det här fallet kan vara bilder, text eller video.

Ladda upp bilder via Flickr och Facebook
När det gäller bilder finns det några saker att tänka på. De går att ladda upp egna bilder från datorn eller söka efter bilder på Flickr eller via sitt sociala nätverk på Facebook. Det som är värt att tänka på är att inte alla som publicera bilder på Flickr vill att de ska användas i ens lärmaterial. Testade till exempel att söka på bilder som jag själv har lagt upp på Flickr och det kom upp en hel drös. Det kan givetvis skapa bekymmer om en fotograf märker att man har använt bilder utan lov från Flickr. En lösning på det problemet är att Brainhoney bara letar upp bilder som använder Creative Commens licenser som tillåter att bilderna används på det sättet. En annan lösning bra sätt är dock att man taggar upp sina egna bilder i Flickr med specifika taggar som är lätta att hitta. Då kan man använda Flickr som arkiv för sina egna bilder som går snabbt att lägga in i lektionen på Brainhoney.

Bortsätt från det så är det ett steg framåt när det gäller onlinebaserade verktyg för att skapa digitala lärresurser. Tog två skärmdumpar för att försöka ge en bild av hur det ser ut.

brainhoney11.jpg
En lektion skapas genom att först samla ihop de resurser som behövs

brainhoney2.jpg
Resurser placeras sedan på olika sidor. På ett sätt påminner det
en aning om PowerPoint med skillanden verktyget är online

Publicerat av Peter

Där hjärnan tar slut tar Google vid oktober 11, 2007

Posted by Peter Johansson in Blandat, Digital kompetens.
Tags: ,
comments closed

Det är skönt att läsa att jag inte är ensam om att minnas mindre och mer och mer överlåta sökmaskiner, wikipedia, Outlook och mobilen till att slå upp ord eller för att minnas telefonnummer, e-postadresser och viktiga datum av olika slag. Eller som en arbetskamrat brukar säga: finns det inte i kalendern så finns det inte. Det betyder med andra ord att när man bestämmer en träff så existerar inte den förrän man har skickat en inbjudan i Outlook. Bekvämligheten att lasta av en massa kognitiva processer till databaser är bekväm men det går inte att låta bli att fundera på hur det påverkar mig i långa loppet?

Vikten att snabbt hitta kunskapen är viktigare än kunskapen i sig? Det tror i alla fall George Siemens. Vet ni inte vem det är? Var inte orolig, wikipedia vet det åt dig.

Publicerat av Peter

Digitala klyftor september 27, 2007

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens.
Tags: ,
comments closed

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) ska undersöka vilka insatser som har gjorts i Sverige för att minska de digitala klyftorna mellan olika samhällgrupper enligt ett pressmeddelande från regeringen. Det ska bli intressant att se vad de kommer fram till.

Pressmeddelandet från Regeringen

Föreläsning om Web 2.0, nya digitala kompetenser och en förändrad lärarroll september 26, 2007

Posted by Peter Johansson in Digital kompetens, Vuxenutbildning, Web 2.0.
Tags: , , ,
comments closed

Vuxenpedagogiskt Forum – nätverk kring vuxenutbildning.
Presentationen från nätverksträffen på CFL i Norrköping. Tack för en givande diskussion!


Presentationen går att ladda ner från Slidehare